Het veiligheidsniveau tegen brand van een gebouw wordt bepaald door de brandveiligheidsmaatregelen op het gebied van constructie, installatietechniek en organisatie. In Nederland worden de brandveiligheidsvoorschriften grotendeels vastgelegd in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving.

Tijdens de 3-daagse opleiding Aankomend Brandpreventiedeskundige krijgt u in een relatief korte tijd veel kennis over brandveiligheid, het Besluit Bouwwerken Leefomgeving en de praktische toepassing ervan. Alle relevante onderwerpen uit het Besluit Bouwwerken Leefomgeving komen aan bod en de opgedane theoretische kennis kan direct worden toegepast om brandveiligheidsaspecten van een bouwplan (globaal) te beoordelen.

Voor wie is de opleiding interessant?

De opleiding brandveiligheid en het beoordelen van bouwplannen is interessant voor verschillende groepen mensen. Denk hierbij aan eigenaars en gebruikers van gebouwen, facilitaire medewerkers, technische dienst medewerkers, medewerkers van woningstichtingen, projectontwikkelaars, brandweer, bouw- en woningtoezicht, branddetectiebedrijven, installateurs, architecten- en adviesbureaus. Het is een brede opleiding die relevant is voor iedereen die betrokken is bij brandveiligheid en het beoordelen van bouwplannen.

Brandveiligheid onder de Omgevingswet en het Besluit Bouwwerken Leefomgeving

In Nederland wordt de wetgeving met betrekking tot brandveiligheid geregeld onder de Omgevingswet en het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl). Deze wetgeving heeft tot doel het waarborgen van de veiligheid van gebouwen en het minimaliseren van het risico op brand, zodat de gezondheid en veiligheid van mensen en het milieu worden beschermd. In dit artikel zullen we een overzicht geven van de belangrijkste aspecten van brandveiligheid onder de Omgevingswet en het Besluit Bouwwerken Leefomgeving.

De Omgevingswet: Integratie van wetten

De Omgevingswet is een integrale wet die in Nederland inwerking is getreden op 1 juli 2021. Deze wet heeft als doel om alle wet- en regelgeving met betrekking tot de fysieke leefomgeving te bundelen en te vereenvoudigen. Hierdoor ontstaat er een overzichtelijker en toegankelijker stelsel van regels voor ruimtelijke ordening, bouwen, milieu, waterbeheer en natuur.

In de context van brandveiligheid heeft de Omgevingswet de verschillende voorschriften en eisen met betrekking tot brandveiligheid geïntegreerd in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl). Hierdoor zijn de regels omtrent brandveiligheid nu opgenomen in één helder en samenhangend besluit, wat het voor alle betrokken partijen duidelijker en overzichtelijker maakt.

Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl): Brandveiligheidseisen

Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) is een van de vier algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) onder de Omgevingswet. Dit besluit stelt de bouwtechnische voorschriften vast waaraan bouwwerken in Nederland moeten voldoen om de veiligheid van mensen en het milieu te waarborgen.

Wat betreft brandveiligheid legt het Bbl specifieke eisen op aan bouwwerken. Enkele belangrijke aspecten hiervan zijn:

  1. Brandcompartimenten en subbrandcompartimenten: Het Bbl stelt eisen aan de grootte en de maximale oppervlakte van brandcompartimenten en subbrandcompartimenten in een gebouw. Deze compartimenten zijn bedoeld om de verspreiding van brand te beperken en bieden bescherming aan de aanwezige personen.

  2. Vluchtroutes: Het besluit schrijft voor dat er voldoende en goed bereikbare vluchtroutes moeten zijn in een gebouw. Deze routes moeten bij brand een veilige en snelle evacuatie van personen mogelijk maken.

  3. Brandwerendheid: Het Bbl stelt eisen aan de brandwerendheid van constructies, zoals wanden, vloeren, en deuren. Deze constructies moeten een bepaalde tijdsduur bestand zijn tegen brand om de veiligheid van personen te waarborgen en de uitbreiding van de brand te beperken.

  4. Brandveilig gebruik: Het Bbl bevat voorschriften voor het brandveilig gebruik van gebouwen, zoals regels met betrekking tot het gebruik van open vuur, brandbare materialen en brandveilige inrichting.

  5. Brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties: Het Bbl schrijft voor wanneer en waar brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties verplicht zijn in gebouwen.

Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving heeft als doel om de brandveiligheid van bouwwerken te verbeteren en het risico op brandincidenten te minimaliseren.

Opleiding brandveiligheid

Handhaving en naleving

Onder de Omgevingswet en het Besluit Bouwwerken Leefomgeving zijn verschillende instanties betrokken bij de handhaving van de brandveiligheidsvoorschriften. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het toezicht op de naleving van de regels. Zij zijn verantwoordelijk voor het verlenen van de omgevingsvergunningen en het controleren van de brandveiligheid van bouwwerken.

Bij constatering van overtredingen van de brandveiligheidsvoorschriften kunnen gemeenten handhavend optreden, bijvoorbeeld door het opleggen van een last onder dwangsom of het stilleggen van de bouwwerkzaamheden.

Samenvattend

De Omgevingswet en het Besluit Bouwwerken Leefomgeving hebben de regelgeving omtrent brandveiligheid in Nederland geïntegreerd en vereenvoudigd. Het Bbl stelt duidelijke en samenhangende eisen aan de brandveiligheid van bouwwerken, met als doel de veiligheid van mensen en het milieu te waarborgen. Door een goede naleving van de voorschriften en een adequaat toezicht op de brandveiligheid, kunnen we de risico’s op brandincidenten in onze leefomgeving minimaliseren en de veiligheid van alle burgers waarborgen.

Werken binnen Brandveiligheid

Brandveiligheid is een essentieel aspect binnen onze samenleving, en professionals binnen dit vakgebied spelen een cruciale rol bij het waarborgen van de veiligheid van mensen en gebouwen. Verschillende functies binnen brandveiligheid vereisen specifieke kennis en vaardigheden. Hieronder worden vijf belangrijke functies besproken, samen met de relevante opleidingen die worden aangeboden bij de Brandpreventie Academy.

1. Adviseur Brandveiligheid

Adviseurs brandveiligheid zijn experts die bedrijven en organisaties helpen bij het identificeren van risico’s en het opstellen van effectieve brandveiligheidsmaatregelen. Ze voeren risicoanalyses uit, adviseren over brandbeveiligingsinstallaties en begeleiden bij het opstellen van ontruimingsplannen.

Opleiding:
Er worden verschillende opleidingen aangeboden voor adviseurs brandveiligheid, zoals “Brandpreventiedeskundige 1” en “Brandpreventiedeskundige 2“. Deze opleidingen richten zich op de wettelijke kaders, risicoanalyse, brandveiligheidsmaatregelen en het opstellen van rapportages en adviezen.

Salaris:
Het salaris van een Adviseur Brandveiligheid varieert afhankelijk van ervaring en werkgever, maar kan gemiddeld tussen de € 3.000 en € 4.500 bruto per maand liggen.

2. Inspecteur Brandbeveiligingsinstallaties:

Inspecteurs brandbeveiligingsinstallaties zijn verantwoordelijk voor het controleren en keuren van brandbeveiligingssystemen in gebouwen. Ze voeren inspecties uit, testen brandmeld- en sprinklerinstallaties en controleren of deze voldoen aan de geldende normen en voorschriften.

Opleiding:
Er worden verschillende opleidingen aangeboden voor “Inspecteur Brandbeveiligingsinstallaties” waarin deelnemers leren over de werking en controle van brandbeveiligingssystemen. Voorbeelden hiervan zijn:
Junior Engineer Sprinklertechniek
Engineer Sprinklertechniek
Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties
Projecteringsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties

Salaris:
Het salaris van een Inspecteur Brandbeveiligingsinstallaties varieert doorgaans tussen de € 3.500 en € 4.500 bruto per maand.

3. Handhaver Brandveiligheid:

Handhavers brandveiligheid werken vaak bij gemeenten en hebben als taak om te controleren of gebouwen en bedrijven voldoen aan de geldende brandveiligheidsvoorschriften. Ze voeren inspecties uit, behandelen vergunningsaanvragen en treden handhavend op bij overtredingen.

Opleiding:
Brandpreventie Academy biedt onder andere de opleiding “Aankomend Brandpreventiedeskundige” en “Controleur Brandveiligheid” aan, waarin deelnemers leren over wet- en regelgeving, inspectiemethoden en handhavingsprocedures.

Salaris:
Het salaris van een Handhaver Brandveiligheid kan variëren tussen de € 2.500 en € 4.000 bruto per maand, afhankelijk van ervaring en de omvang van de organisatie.

Inspectie brandveiligheid
Inspectie brandveiligheid

4. Projecteringsdeskundige BMI en/of OAI:

Projecteringsdeskundigen brandveiligheid zijn verantwoordelijk voor het ontwerpen en projecteren van brandbeveiligingsinstallaties in gebouwen. Ze zorgen ervoor dat de installaties voldoen aan de specifieke eisen en normen van het gebouw.

Opleiding:
Voor deze functie biedt men bijvoorbeeld de opleiding “Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties” en “Projecteringsdeskundige ontruimingsalarminstallaties” aan, waarin deelnemers worden opgeleid om brandmeldinstallaties op een professionele manier te ontwerpen en te projecteren.

Salaris:
Het salaris van een Projecteringsdeskundige Brandveiligheid varieert doorgaans tussen de € 3.000 en € 4.500 bruto per maand.

5. Bouwplantoetser Brandveiligheid:

Bouwplantoetsers brandveiligheid werken vaak bij gemeenten en zijn betrokken bij het beoordelen van bouwplannen op het gebied van brandveiligheid. Ze controleren of de voorgestelde bouwprojecten voldoen aan de brandveiligheidseisen.

Opleiding:
Brandpreventie Academy biedt opleidingen aan zoals “Brandpreventiedeskundige 1” en “Brandpreventiedeskundige 2” waarin deelnemers leren over de regelgeving, bouwtechnische eisen en de toetsingsprocedures.

Salaris:
Het salaris van een Bouwplantoetser Brandveiligheid kan variëren tussen de € 2.800 en € 4.000 bruto per maand, afhankelijk van ervaring en de grootte van de gemeente.

Samenvattend

Werken binnen brandveiligheid biedt diverse interessante carrièremogelijkheden. Brandpreventie Academy biedt een breed scala aan opleidingen die professionals kunnen helpen om zich te specialiseren in verschillende functies binnen dit belangrijke vakgebied. De salarissen variëren per functie, ervaring en werkgever, maar over het algemeen zijn de salarissen redelijk competitief en bieden ze een aantrekkelijk perspectief voor professionals die zich willen inzetten voor brandveiligheid en de veiligheid van mensen en gebouwen.